فایل رایگان جايگاه روش تحليل محتوا در تحقيق و پژوهش هاي حوزه علوم انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگاه روش تحليل محتوا در تحقيق و پژوهش هاي حوزه علوم انساني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

تحلیل محتوا از روش های اسنادی است که به بررسی نظام مند، عینی، کمی و تعمیم پذیر پیام های ارتباطی می پردازد. به اعتقاد بیشتر صاحب نظران تحلیل محتوا روش پژوهشی است که برای بیان مفاهیم یا واژه های در یک متن و یا مجموعه ای از متون استفاده می شود. متن می تواند شامل کتاب، فصل یا فصل هایی از یک کتاب، نوشته ها، مصاحبه، گفتگو، عناوین و مقالات و اسناد تاریخی باشد. تحلیل محتوا هم در تحقیقات کمی و هم در تحقیقات کیفی قابل استفاده می باشد. این پژوهش با هدف بررسی اصول و روش تحلیل محتوا، انواع آن و همچنین کاربردهای متفاوت و ملاک های آن به این نتیجه رسید که در صورت استفاده از تحلیل محتوای کیفی که از طریق جمع آوری داده های دقیق، رمز گذاری و تفسیر انجام می شود می تواند به توسعه نظریه ها و مدل های جدید منتج شود و همچنین اعتبار تئوری های موجود و ارائه توصیف محیط ها یا پدیده های خاصی را مورد حمایت قرار دهد.

لینک کمکی