فایل رایگان رابطه ادراک خدا و نگرش مذهبي با رضايت از زندگي در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه ادراک خدا و نگرش مذهبي با رضايت از زندگي در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اهواز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی فایل رایگان رابطه ادراک خدا و نگرش مذهبي با رضايت از زندگي در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اهواز بود. و جامعه آماری در این تحقیق، شامل همه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اهواز بودند و نمونه ای به حجم 300 نفر از جامعه ذکر شده به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ادراک خوا لاورنس (1997)، پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی توسط سراج زاده (1377) و پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی توسط داینر (1985) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون (r=0/598) و رگرسیون MR=08635 چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. طبق یافته ها بین متغیرهای ادراک خدا و نگرش مذهبی با رضایت از زندگی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اهواز رابطه معناداری وجود داشت.

لینک کمکی