فایل رایگان رابطه تيپ هاي شخصيتي و تاب آوري با آمادگي به اعتياد در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رامهرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه تيپ هاي شخصيتي و تاب آوري با آمادگي به اعتياد در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي رامهرمز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و تاب آوری با اعتیاد به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز است. پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خواهد بود که تعداد 3100 بودند. نمونه آماری این پژوهش با توجه به حجم جامعه پژوهش و طبق جدول مورگان 216 نفر است. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بود، بدین صورت که از بین 12 تیم ها آموزشی به صورت تصادفی 6 تیم ها آموزشی انتخاب و از هر تیم ها آموزشی 3 کلاس و از هر کلاس به صورت تصادفی 12 نفر انتخاب خواهند بود که در مجموع 216 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه تیپ های شخصیتی راتوس (2011)، تاب آوری کانر و دیویدسون (2009) و آمادگی وید و بوچر 2012 استفاده خواهند بوده است. اطلاعات مربوط به فرضیه ها با استفاده از نرم افزار کامپیوتری spss نسخه 21 تجزیه و تحلیل بود. براساس نتایج حاصل از رگرسیون چند گانه و با توجه به ضریب تعیین به دست آمده، مشخص خواهند بود که حدود 88/6 درصد واریانس متغیر آمادگی به اعتیاد دانشجویان توسط تیپ های شخصیتی (A و B) و تاب آوری تبیین خواهند بوده است.

لینک کمکی