فایل رایگان رابطه سبک هاي دلبستگي، تنظيم هيجاني و هوش معنوي با رضايت شغلي دبيران مرد متوسطه دوره اول شهر رامهرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه سبک هاي دلبستگي، تنظيم هيجاني و هوش معنوي با رضايت شغلي دبيران مرد متوسطه دوره اول شهر رامهرمز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 36

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر، تعیین فایل رایگان رابطه سبک هاي دلبستگي، تنظيم هيجاني و هوش معنوي با رضايت شغلي دبيران مرد متوسطه دوره اول شهر رامهرمز بود. جامعه آماری این تحقیق، همه دبیران مرد متوسطه دوره اول شهر رامهرمز در سال تحصیلی 97-96 و مشتمل بر 119 نفر بودند و نمونه آماری تحقیق، با توجه به حجم جامعه آن و استفاده از جدول مورگان، تعداد 91 نفر از جامعه ذکر شده بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود و ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه های سبک های دلبستگی کولینز و رید (1990)، تنظیم هیجان (گارنفسکی، کرایج و مورد اسپاینهوون، 2001)، هشو معنوی (کینگ، 2008) و رضایت شغلی (اسمیت و همکاران، 1996) بودند. داده های حاصل با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. و طبق نتایج سبک دلبستگی ایمن، تنظیم هیجانی مثبت و هوش معنوی با رضایت شغلی دبیران رابطه مثبت معنی دار و سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا و تنظیم هیجانی منفی با رضایت شغل دبیران رابطه منفی داشتند. همچنین، هر سه متغیر پیش بین در مجموع حدود 0/46 از واریانس رضایت شغلی را تبیین نمودند.

لینک کمکی