فایل رایگان رابطه سبک هاي مقابله اي و کيفيت زندگي والدين با ميزان اضطراب دانش آموزان دختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه سبک هاي مقابله اي و کيفيت زندگي والدين با ميزان اضطراب دانش آموزان دختر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

در این پژوهش رابطه میان سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی والدین با میزان اضطراب دانش آموزان دختر مورد شناسایی قرار گرفت. هدف اصلی شناسایی رابطه میان سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی والدین بامیزان اضطراب دانش آموزان دختر بود. در این تحقیق از روش همبستگی استفاده شد و جامعه آماری مجموعه دانش آموزان دختر پایه پنجم که در مدارس عادی منطقه یک شهر کرمانشاه مشغول به تحصیل بودند بر اساسفرمول کوکران 340 نفر با نمونه گیری تصادفی خوشه ای شامل 170 دانش آموزان 170 والدین انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق مقیاس سبک های مقابله ای (CISS)، کیفیت زندگی (Q.L.Q) پرسشنامه اضطراب اسپنس نسخه کودکان دبستانی (SCAS) انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که میان سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی والدین با میزان اضطراب دانش آموزان دختر رابطه وجود وجود دارد و هرچه سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی والدین بالاتر باشد، میزان اضطراب دانش آموزان کاهش پیدا می کند. همچنین یافته ها تبیین کنندگی متغیرهای کیفیت زندگی و سبک های مقابله ای را تایید کرد و نشان داد چنانچه یک واحد کیفیت زندگی افزایش یابد اضطراب دانش آموزان کاهش می یابد.

لینک کمکی