فایل رایگان رابطه فشارزاهاي شغلي، فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني با مسئوليت پذيري کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر رامهرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه فشارزاهاي شغلي، فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني با مسئوليت پذيري کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر رامهرمز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی فایل رایگان رابطه فشارزاهاي شغلي، فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني با مسئوليت پذيري کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر رامهرمز بود. جامعه تحقیق حاضر، شامل همه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر رامهرمز در سال تحصیلی 98-97، و شامل 120 نفر بودند. و نمونه آماری این تحقیق، 92 نفر از جامعه مذکور بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، گردآوری اطلاعات با استفاده از مقیاس فشارزاهای شغلی توسط محمرضا صفارزاده (1377)، پرسش نامه فرهنگ سازمانی توسط گلسر و همکاران (1987)، پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی که توسط پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر (1990)، و پرسش نامه استاندارد مسئولیت پذیری توسط آرچی کارول (1979)، صورت گرفت که نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون (p=0/0001 و r=-0/868) و رگرسیون (p> 0/0001 و F=252/057) چند گانه نشان داد بین فشارزاهای شغلی، فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر رامهرمز وجود داشت.

لینک کمکی