فایل رایگان رابطه نيازهاي بنيادي گلاسر با نگرش به خيانت زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه نيازهاي بنيادي گلاسر با نگرش به خيانت زناشويي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه نیاز های بنیادی گلسر با نگرش به خیانت زناشویی بود. روش پژوهش غیر آزمایشی توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. از بین 120 زوج که ملاک های ورود به تحقیق ( تحصیلات حداقل پنجم ابتدایی/ عدم ازدواج مجدد/ نداشتن سابفه طلاق) را داشتند تعداد 50 زوج با روش نمونه گیری تصادفی ساده به روش قرعه کشی انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری و گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه نگرش به خیانت مارک واتلی ( 2008 ) و پرسشنامه نیاز های بنیادی گلاسر بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد؛ در سطح آمار توصیفی از شاخص های مرکزی وپراکندگی جهت توصیف و در سطح آمار استنباطی از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که : بین نیاز به محبت، بقا و آزادی با نگرش به خیانت در مردان رابطه معنا دار وجود دارد. بین نیاز به بقا و قدرت با نگرش به خیانت در زنان رابطه معنادار وجود دارد. پیش بینی نگرش به خیانت بر اساس نیاز های بنیادی گلسر نشان داد که، میزان F بدست آمده معنادار بود (p<0/01؛ 3/51=(8.41)F). بنابراین، نیازهای بنیادی به طور کلی قادر به پیش بینی نگرش به خیانت زنان و مردان می باشند.

لینک کمکی