فایل رایگان رابطه ويژگي هاي شخصيتي والدين، سبک هاي والدگري با خلق و خوي کودکان ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه ويژگي هاي شخصيتي والدين، سبک هاي والدگري با خلق و خوي کودکان ابتدايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در این پژوهش رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی والدین و سبک های والدگری با خلق و خوی کودکان ابتدایی بررسی شده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمام کودکان ابتدایی شهرستان فومن بودند که از میان آنها 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، والدگری آلاباما و خلق و خو و منش کلونینگر استفاده شده است. سپس داده های بدست آمده با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته های پژوهش حاضر مبین این است که تمامی فرضیه های تحقیق تایید شده اند و بین ویژگی های شخصیتی والدین با خلق و خوی کودکان و همچنین سبک های والدگری با خلق خوی کودکان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی