فایل رایگان رابطه ويژگي هايي شخصيتي و دلبستگي شغلي با بهره وري شغلي معلمان زن مقطع ابتدايي شهر رامهرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه ويژگي هايي شخصيتي و دلبستگي شغلي با بهره وري شغلي معلمان زن مقطع ابتدايي شهر رامهرمز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، رابطه ویژگی های شخصیتی ( بی ثباتی هیجانی یا روان رنجوری، برون گرایی، باز بودن تجربه ها، توافق و وجوانی بودن) و دلبستگی شغلی با بهره وری شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر رامهرمز بود. جامعه آماری این تحقیق، همه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر رامهرمز بودند که با توجه حجم جامعه تحقیق (420 نفر) و جدول مورگان، نمونه آماری آن، 201 نفر از جامعه ذکر شده بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و ابزار آن، پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی نئو، دلبستگی شغلی ادواردز و کیلپاتریک و بهره وری نیروی انسانی بودند. داده ها با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شدند و طبق نتایج به دست آمده که هر دو متغیر پیش بین قادر بودند در حدود 97/7 از واریانس بهره وری شغلی را تبیین نمایند.

لینک کمکی