فایل رایگان روش پژوهش فراتحليل: معرفي، ضرورت و کاربردها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش پژوهش فراتحليل: معرفي، ضرورت و کاربردها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در مواجهه با انفجار علمی و برای استخراج سریع و دقیق اطلاعات، لازم است پژوهشگران به طور ساختار یافته منابع موجود را جستجو کنند تا سوگیری ها به حداقل ممکن برسند و خطاها نیز کاهش یابد. بنابراین انجامبررسیهای فراتحلیل در این برهه زمانی میتواند ضمن بازنگری مطالعات پیشین، نتایج آنها را ترکیب و به برآورد دقیق تری بیانجامد. شواهد حاکی از آن است که اینک فراتحلیل روش پذیرفته شده ای است و کاربرد آن رو به فزونی می باشد. با توجه به اینکه تعداد پژوهش های انجام شده در حال افزایش است ضروری است که با انجام پژوهش های فراتحلیل زمینه کاربست دقیق و علمی یافته ها در جامعه فراهم گردد. بر این اساس در این مقاله سعی شده است تعریف و تاریخچه فراتحلیل، ویژگی های فراتحلیل، مراحل اجرا، مفهوم اندازه اثر، مزایا و محدودیت های فراتحلیل به زبان ساده بیان گردد.

لینک کمکی