فایل رایگان سنجش اثربخشي مشاوره هاي فردي در دبيرستان هاي شاهد و ايثارگر از منظر دانش آموزان و مشاوران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنجش اثربخشي مشاوره هاي فردي در دبيرستان هاي شاهد و ايثارگر از منظر دانش آموزان و مشاوران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل رایگان سنجش اثربخشي مشاوره هاي فردي در دبيرستان هاي شاهد و ايثارگر از منظر دانش آموزان و مشاوران می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشآموزان و مشاوران دبیرستان های شاهد و ایثارگر استان مازندران در سال 1397 تشکیل می دهند که تعداد آنها به ترتیب 4500 و 220 می باشد. جهت تعیین حداقل حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. بر این اساس تعداد نمونه از دو جامعه مذکور 351 و 136 می باشد. به منظور انتخاب اعضای نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، آزمون t تک نمونه ای، مدل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد مشاوره های فردی در دبیرستان های شاهد و ایثارگر از منظر دانش آموزان و مشاوران اثربخش بوده است. همچنین بین نظرات مشاوران و دانش آموزان در اثربخشی مشاوره های فردی در دبیرستان های شاهد و ایثارگر اختلاف معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی