فایل رایگان شناسايي مدل اجراي فرايند مشاوره حرفه اي با تاکيد بر فناوري هاي نرم در دانشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي مدل اجراي فرايند مشاوره حرفه اي با تاکيد بر فناوري هاي نرم در دانشگاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر شناسایی مدل مطلوب اجرای مشاوره حرفه ای با عنوان یک فناوری نرم در راستای ارتباط دانشگاه با جامعه است. طرح پژوهش حاضر کیفی و براساس روش پژوهش کیفی گراندد تئوری انجام گردید. جامعه آماری در این پژوهش مطلعان کلید و خبرگان در پنج دسته سیاستی، مدیریتی، جامعه شناسی، اقتصادی و کارشناسان متخصص در نظر گرفته شده اند. از آنجاییکه این پژوهش از نوع اکتشافی است مناسب ترین نوع نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند است که در این پژوهش از نوع روش گلوله برفی استفاده گردیده است. تعداد نمونه با توجه به اشباع نظری به 32 نفر رسید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش به دلیل جدید بودن موضوع و فقدان نظریه کافی در خصوص موضوع پژوهش مصاحبه های اکتشافی است. بعد از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنان به صورت کد گذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت که براساس تحلیل داده ها مدل مطلوب اجرای مشاوره حرفه ای در دانشگاه ارائه گردید. براساس یافته ها مقولاتی همچون عوامل بین المللی، جهان زیست اقتصادی محیط های کسب و کار، زیست جهان اجتماعی همچون سرمایه های اجتماعی و اعتمادی، حکمرانی دانشگاه، استقلال دانشگاه، آئین نامه های ارتقاء و کنش های ارتباطی بر روی اجرای مشاوره حرفه ای به عنوان پدیده مرکزی اثرگذار هستند همچنین مولفه های موثر در اجرای مشاوره حرفه ای نیز در راستای رسیدن به دانشگاه پاسخگو به جامعه ارائه شده است.

لینک کمکی