فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر افزايش هزينه هاي بيمارستاني و راه هاي کاهش هزينه هاي غير ضروري با استفاده از تکنيک AHP (مورد مطالعه: بيمارستان هفده شهريور مشهد )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر افزايش هزينه هاي بيمارستاني و راه هاي کاهش هزينه هاي غير ضروري با استفاده از تکنيک AHP (مورد مطالعه: بيمارستان هفده شهريور مشهد ) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش هزینه های بیمارستانی و راه های کاهش هزینه های غیر ضروری با استفاده از تکنیک AHP صورت گرفت. مطالعه حاضر از نوع توصیفی و مقطعی می باشد که در سال 1397-1398 با همکاری بیمارستان هفده شهریور انجام شده است جامعه آماری شامل مدیران بیمارستان ها، مدیران بخش و مترون بیمارستان به صورت سرشماری تمامی آنها به تعداد 12 نفر انتخاب شدند. روش گردآوری داده در سه مرحله انجام گرفت که ابتدا از طریق مرور منابع عوامل موثر بر افزایش هزینه های بیمارستانی شناسایی و در مرحله دوم به منظور تعیین ضرورت آنها، پرسشنامه محقق ساخته تهیه و در اختیار 12 نفر از متخصصان قرار گرفت و در مرحله سوم و پس از شناسایی 19 عامل، این عوامل با استفاده از تکنیک AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اولویت بندی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Expert choice استفاده شد. نتایج نشان دادن به طور کلی و از دیدگاه افراد شرکت کننده در مطالعه عامل هزینه های بسته ارتقاء کیفیت هتلینگ با میانگین وزن 0/089 به عنوان اولین و مهمترین عامل موثر بر افزایش هزینه های بیمارستانی بود. عوامل عدم استفاده از تکنولوژی در ارائه خدمات با وزن 0/078 و هزینه های دارویی و لوازم مصرفی با وزن 0/065 در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. پس از آنها عامل هزینه اشغال تخت (0/035)، از دیدگاه افراد مورد مطالعه در رتبه آ[ر قرار گرفتند. مدیران و به خصوص مدیران بیمارستانی به مسائل آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان در زمینه خطرات و آسیب های ناشی از هزینه های بیمارستانی تاکید نموده تا از وقوع حوادث جبران ناپذیر و افزایش هزینه های ناشی از آن جلوگیری کنند. همچنین اهمیت دادن به سطح تحصیلات هم در سطح مدیران و هم در سطح کارکنان مربوط به بخش خدمات باعث افزایش آگاهی آنها در مورد حفظ سلامت محیط زیست و جامعه خواهد شد.

لینک کمکی