فایل رایگان نقش نظارت آموزشي مديران در بهبود کيفيت آموزش د رمدارس ابتدايي شهري آموزش و پرورش ناحيه 1 اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش نظارت آموزشي مديران در بهبود کيفيت آموزش د رمدارس ابتدايي شهري آموزش و پرورش ناحيه 1 اروميه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

مطالعه به منظور تعیین نقش نظارت مدیران آموزشی در بهبود کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی شهری آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه بود. با توجه به وضع موجود نظارت و راهنمایی معلمان آموزشی و نقش آن در صلاحیت آموزشی انجام شد، مطالعه ی حاضر تحقیق توصیفی پیمایشی بود و همچنین با توجه به اهداف پژوهش تحقیق عملی بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل معلمان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه شد. با توجه به جدول مورگان و با روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی متناسب 62 زن و 63 مرد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از جمعیت ذکر شده انتخاب شده بودند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ی سنجش نظرات در مورد معلمان دربارهی روش معلمان در نظارت و راهنمایی آموزشی و کیفیت آموزش بود. همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به عنوان روش های آماری توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شدند. یافته های مطالعه ی حاضر نشان داد که نظارت آموزشی در بهبود کیفیت آموزش، روش های تدریس، روش های ارزیابی آموزش و استفاده از تجهیزات کمک آموزشی در مدارس ابتدایی شهری آموزش و پرورش ناحیه 1 ارومیه موثر بود.

لینک کمکی