فایل رایگان به کارگيري معيار انرژي در کنترل هوشمند عملگرهاي Servo در مکانيزم هاي توانبخشي با استفاده از منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان به کارگيري معيار انرژي در کنترل هوشمند عملگرهاي Servo در مکانيزم هاي توانبخشي با استفاده از منطق فازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

فایل رایگان به کارگيري معيار انرژي در کنترل هوشمند عملگرهاي Servo در مکانيزم هاي توانبخشي با استفاده از منطق فازي نوآوری اصلی این تحقیق می باشد. برای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت و راندمان توانبخشی در مکانیزم های توانبخشی از عملگرهای servo استفاده شده است. دو حالت کنترل موقعیت و کنترل گشتاور به صورت فازی برای مکانیزم در نظر گرفته می شود.نحوه کنترل بدین صورت است که میزان توانمندی بیمار بواسطه استفاده از سنسورهای مختلف که عمدتا از نوع پیزوالکتریک می باشند سنجیده می شود و پنج سطح برای آن درنظر گرفته خواهد شد. سپس کنترلر میزان حرکت هر یک از محورها و همچنین گشتاور اعمالی به بیمار را تنظیم می نماید. مزیت اصلی پیاده سازی این نوع کنترل بر روی مکانیزم های توانبخشی آن است که الگوهای درمانی و فیزیوتراپی با توجه به سطح توانایی بیمار انجام می شود و سیستم به صورت هوشمند خود را با شرایط بیمار وفق می دهد. معیار اصلی برای کنترل مکانیزم، معیار انرژی کمینه می باشد که نوآوری اصلی این تحقیق محسوب می گردد.

لینک کمکی