فایل رایگان جايابي بهينه کليدهاي فشارمتوسط در سيستم اتوماسيون توزيع به منظور مديريت انرژي (مطالعه موردي شبکه برق مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايابي بهينه کليدهاي فشارمتوسط در سيستم اتوماسيون توزيع به منظور مديريت انرژي (مطالعه موردي شبکه برق مازندران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تجهیزات کلیدزنی و قابلیت مانیتورینگ و کنترل از راه دور در شبکه های توزیع، بازآرایی و تجدید آرایش شبکه به راحتی امکان پذیر بوده و باعث افزایش تاب آوری سیستم می گردد. اهمیت این موضوع بهره برداران و شرکت های توزیع را بیش از هر زمانی ملزم به اجرای اتوماسیون کرده است. در شبکه های اتوماسیون ترکیب و جایابی کلیدها در بازدهی بهره برداری موثر است. با افزایش تعداد کلیدها امکان انجام مانورهای بهرهبرداری بیشتر میشود، اما محدودیتهای اجرایی و اقتصادی شامل هزینه نصب، راهاندازی، تعمیر و نگهداری یک عامل بازدارنده است. در این مقاله، جایابی بهینه کلیدها با استفاده از الگوریتم بهینهسازی چندهدفه NSGA-II با در نظر گرفتن چندین توابع هدف شامل هزینه های نصب و بهره برداری، قابلیت اطمینان و تاب آوری شبکه از طریق متعادلسازی بار سکشنها فرمولبندی شده است. همچنین به منظور استخراج بهترین جواب از بین مجموعه جوابهای پارتو، از منطق فازی استفاده گردیده است. ارزیابی و سنجش روش پیشنهادی، الگوریتم مذکور بر روی یک شبکه واقعی (قسمتی از شبکه توزیع برق مازندران) و با استفاده از نرم افزار متلب شبیه سازی شده است. نتیجه بدست آمده حاکی از آن است که با جایابی بهینه کلیدها در اتوماسیون باعث بازآرایی سریع و افزایش تاب آوری سیستم و مدیریت انرژی می گردد.

لینک کمکی