فایل رایگان چالش هاي موجود براي يک سيستم تشخيص اسکناس ايراني تشکيل پايگاه داده ي تصويري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چالش هاي موجود براي يک سيستم تشخيص اسکناس ايراني تشکيل پايگاه داده ي تصويري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش حجم مبادلات پولی در زندگی روزمره، جهت صرفه جویی در وقت و هزینه، اخیرا شناسایی خودکار اسکناس اهمیت زیادی در بین محققین پیدا کرده است. از آنجایی که اکثر الگوریتم های ارائه شده جهت شناسایی اسکناس برای پولهای رایج خارجی بوده ا ست و برای تشخیص ا سکناس های ایرانی به جز چندین مورد خاص، الگوریتم های زیادی ارائه نشده ا ست و همچنین با توجه به اهمیت شنا سایی ا سکناس در سیستمهای جدید بانکی و عدم کارایی و تطبیق منا سب الگوریتم های بهکار رفته بر روی ا سکناس های غیر ایرانی، در این تحقیق سعی شده ا ست به چالش های موجود برای یک سیستم تشخیص ا سکناس ایرانی و همچنین تشکیل یک پایگاه داده ی ت صویری برای ا سکناس های ایرانی به منظور ا ستفاده در سیستم های تشخیص ا سکناس پرداخته شود. در طراحی های تصویر ا سکناس جدا از در نظر گرفتن فاکتورهای امنیتی ، همواره سعی بر این بوده است که از عناصر بصری مانند طرح و نقش و رنگهای متمایزی برای هر ا سکناس ا ستفاده گردد به همین دلیل برای تشخیص صحیح تر باید از مشخصات تصویری بی شتری شامل رنگ و بافت استفاده کرد.

لینک کمکی