فایل رایگان شبيه سازي و ارزيابي روش هاي تشخيص فرد از روي سيگنال قلب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي و ارزيابي روش هاي تشخيص فرد از روي سيگنال قلب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر از سیگنال های فیزیولوژیکی به عنوان یک بیومتریک جایگزین استفاده میشود و در بین سیگنال های مختلف فیزیولوژی،سیگنال الکتروکاردیوگرام یک سیگنال کاملا مناسب است. یک سیستم شناسایی بر اساس سیگنال ECG در هر دو حالت تشخیص و تصدیق هویت عمل میکند. هدف اصلی در این مقاله بهبود دقت تشخیص هویت بر اساس سیگنالECG به کمک آنالیزهای زمان فرکانس و تجزیه مد تجربی میباشد به طوریکه در این مقاله با استفاده از ضرایب مختلف مانند ضرایب موجک و تجزیه مد تجربی و دسته بندی آنها برای تشخیص فرد اقدام شده و با مقایسه روش ها بهترین روش موجود ارائه میشود. روش تجزیه مد تجربی یا همان EMD یک روش کاملا مناسب برای شناسایی مولفه های اصلی سیگنال است، بخش اصلی این روش فرایند الک کردن برای تجزیه هر سری زمانی به مجموعهای از اجزای مدولاسیون فرکانس و دامنه یا IMF است. اجزای IMF حالتهای نوسانی را بیان میکنند که در سیگنال قرار گرفته اند. در روش پیشنهادی ابتدا از تجزیه مد تجربی به منظر تشخیص مولفه های اصلی سیگنال دریافتی استفاده میشود سپس به کمک ویژگیهای استخراج شده و به کمک تابع دسته بهینه به شناسایی و دسته بندی اشخاص پرداخته میشود.

لینک کمکی