فایل رایگان شناسايي منابع هارمونيک سيستم قدرت به روش تخمين حالت هارمونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي منابع هارمونيک سيستم قدرت به روش تخمين حالت هارمونيکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

شناسایی وضعیت هارمونیکی شبکه، به منظور بهبود کیفیت توان، با استفاده از روش تخمین حالت هارمونیکی بر اساس اندازه گیری همزمان کمیتهای فازوری ولتاژ و جریان، در نقاط مختلف شبکه، توسط واحدهای اندازه گیری فازوری (PMU) صورت میگیرد. از آنجا که حلپذیری معادلات تخمین حالت به کمک آنالیز رویت پذیری مشخص میشود، حداقل تعداد PMUها به دلیل هزینه آنها، محدودیت داشته، بایستی به صورت بهینه در سیستم قدرت جایابی شده تا سیستم به طور کامل رویت پذیر گردد. از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات گسسته، برای جایابی بهینه PMUها استفاده شده است. با اندازه گیریهای بدست آمده از جایابی بهینه PMUها، مقادیر فازوری ولتاژ و جریان در کلیه شینهای سیستم قدرت با حل معادله تخمین حالت هارمونیکی حاصل می شود. روشهای شناسایی منابع هارمونیک به سه دسته کلی، بر اساس جهت توان اکتیو، توان راکتیو و نسبت ولتاژ- جریان طبقه بندی میشوند که در این مقاله معیار توان اکتیو هارمونیکی برای تشخیص منابع هارمونیک استفاده گردیده است.

لینک کمکی