فایل رایگان مطالعه کليدزني دو پايا با آستانه پايين در بلور فوتوني يک بعدي غير خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه کليدزني دو پايا با آستانه پايين در بلور فوتوني يک بعدي غير خطي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از روش FDTD غیرخطی رفتار دوپایای نوری در بلور فوتونی یک بعدی بررسی شده است. در بلور فوتونی یک بعدی از اثر غیرخطی کر در مادهای با ضریب شکست nD=1.4 و ضریب شکست کر غیر خطی (3)=0.00001(0/µ0) استفاده شده است. شبیه سازی بلور فوتونی در دو فرکانس in=0 و in=0.82350 تا شدت میدان الکتریکی 120 kV/m انجام شده است. همانطور که در شبیه سازی های انجام شده مشاهده گردید در حالت غیر خطی با فرکانس ورودی 0w ، پالس مثلثی ورودی به ساختار در لایه خرابی محدودمی شود ، ولی با تغییر فرکانس پالس ورودی از 0w به w0 0.8235 پالس ورودی وارد لایه خرابی نمی گردد یاضریب نفوذ آن بسیار پایین است. این تغییر فرکانس معادل با تغییر 0/039 در ضریب شکست لایه خرابی، nD ، است. از این خاصیت میتوان به عنوان سوییچ دوپایا استفاده کرد.

لینک کمکی