فایل رایگان يک مبدل فلاي بک DC-DCجديد با کليدزني در گذار ولتاژ صفر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان يک مبدل فلاي بک DC-DCجديد با کليدزني در گذار ولتاژ صفر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

مبدل پیشنهادی تحت عنوان مبدل باک در هم تنیده ZVT با یک کلید کمکی ارائه شده است. مبدل پیشنهادی برای ایجاد شرایط ZVT برای کلیدها و دیودهای اصلی از یک کلید کمکی استفاده میکند و کلیدزنی کلید و دیودهای مدار کمکی نیز در جریان صفر صورت میگیرد. با توجه به شکل موجهای بدست آمده از شبیه سازی مبدل پیشنهادی، کلیدزنی تمامی قطعات نیمه هادی مبدل پیشنهادی، به صورت نرم صورت میگیرد. ایده مبدل پیشنهادی، قابل پیاده سازی بر روی مبدل باک-بوست، فلای بک و فوروارد در هم تنیده نیز میباشد.

لینک کمکی