فایل رایگان پيام جهان شمول قرآن؛ محور مبارزه انبياء

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيام جهان شمول قرآن؛ محور مبارزه انبياء :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 38

چکیده مقاله:

در بررسی قرآنی احتجاجات انبیاء در برابر طواغیت، نقش اصلی و جایگاه برجسته راواژه و مفهوم ربوبیت ایفا می کند. انبیاء میکوشیدند تا بشریت در پرتو نظام جهان شمول الهی قرار گیرد و انسانها بر اساس فرامین رب العالمین زندگی کنند تا به کمال برسند. این پیام، یک پیام جهان شمول است و هیچ محدودیت زمانی و مکانی ندارد. ورود بنی آدم به عالم خلقت با اقرار گرفتن از ربوبیت خداوند (الست بربکم) آغاز شده و با سوال از ربوبیت (من ربک) پایان مییابد. لذا مهمترین پیام انبیاء، پذیرش ربوبیت خداوند است؛ بدین معنا که انسان ذیردبپ که تنها قانونگذار عالم، خداوند است و باید در مقابل رب، عبد و مطیع محض باشد تا به کمالی که هدف خلقت است، واصل گردد.بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده تا با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزارکتابخانه ای، چرایی محوریت مسئله ربوبیت در تبلیغ و مبارزه پیامبران مورد واکاوی قرار گیرد.

لینک کمکی