فایل رایگان تبيين جهان شمولي آموزه هاي قرآن کريم بر اساس آيات و نيم نگاهي به اعلاميه جهاني حقوق بشر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين جهان شمولي آموزه هاي قرآن کريم بر اساس آيات و نيم نگاهي به اعلاميه جهاني حقوق بشر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

آموزه های قرآن کریم فراگیر بوده برای تمام مردم و همه زمانها است، آیات این کتاب الهی، احادیث نبوی، فرموده ائمه و براهین عقلی موید این موضوع است. در این میان آیات قرآن کریم به صورت واضح، خداوند متعال را پروردگار عالمیان و ارسال رسل و انزال کتب آسمانی را برای هدایت آنها معرفی میکند و با صراحت اعلام میدارد که این کتاب جامع 1 تمام امور مادی و معنوی مورد نیاز انسان برای هدایت و سعادت است، از سوی دیگر دربسیاری از آیات، خداوند متعال تمام انسان ها و جهانیان را خطاب قرار میدهد. علاوه براین، مصادیق فراوانی از احکام و شرایع که هم اکنون مقبولیت جهانی دارد، در قرآن کریم موجود است. اثبات این موضوع ضمن روشن نمودن هدف نهایی قرآن کریم (هدایت همه انسانها به سوی کمال) باور مومنان را مستحکم و نظر مخالفان را به سوی آن معطوف می دارد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و از طریق جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانه ای انجام شده است.

لینک کمکی