فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي فرهنگ ساز قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي فرهنگ ساز قرآن کريم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 50

چکیده مقاله:

فرهنگ، مهمترین ویژگی تمایزبخش حیات انسانی از غیرانسانی است، که دارای عناصری همچون: عقاید، نگرشها، هنجارها، آداب و رسوم اجتماعی و نمادها میباشد. حجم وسیعی از آیات قرآن دربردارنده معارف تربیتی و فرهنگ ساز است. پژوهش حاضردرصدد بررسی و اثبات جهان شمولی آموزه های فرهنگ ساز قرآن است که با روش توصیفی-تحلیلی بدان پرداخته شده است. در پارهای ازآیات قرآن، مفاهیمی نزدیک به مفهوم واژه فرهنگ به کار گرفته شده است، چون: ملت ، سنت ، امت ، دین و یا لا اقل هریک از این واژه ها بیانگر عنصری از عناصرفرهنگ است. راه های عملی فرهنگ سازی دینی از منظر قرآن کریم، شامل: تعریف عملیاتی از دین و ارزشهای دینی، تصحیح معنا و مفهوم ارزشها و مفاهیم دینی، خودسازی، دگرسازی، تلاش گروهی، ارائه الگوی مناسب، اطلاع رسانی و تبلیغ و ایجاد مکان و فضای مناسب در زمینه فرهنگ سازی میباشد.

لینک کمکی