فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآن با تکيه بر موضوع اعجاز علمي رنگها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآن با تکيه بر موضوع اعجاز علمي رنگها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 38

چکیده مقاله:

موضوع رنگها یکی از شگفتیهای مطرح شده در قرآن کریم است وتاثیر رنگ ها بر انسان، ازاهمیت ویژهای برخوردار می باشد. برخی از آیات مربوط به رنگ ها نمونه ای از اعجاز و شگفتی های علمی قرآن به شمار می آیند واز سوی دیگر تعالیم قرآن اختصاص به عصر خاص یا قوم خاصی ندارد بلکه جهان شمول است و شامل همه جهانیان و برای همه زمانها است.پژوهش حاضر در پی آن است که علاوه بر توضیح مفهوم و تفاوت رنگها در جهان آفرینش، که نشانه ی توحید ربوبی و آیه ای از حکمت الهی می باشد، به موضوعکنترا ست ؛ 1 یعنی تقابل و تضاد رنگ ها در قرآن، که از موارد بی نظیر درعلوم هنری و روان شناختی انسان هاست، بپردازد. اهمیت رنگها و تقابل آنها در قرآن به شکلی گفته شده که پیشرفت علم نیز با آن هم سو است و نتوانسته سخن خدا را نقض کند. این خود نشانهای از جهان شمولی قرآن است که براساس آن، خداوند با مفاهیمی برای مردم صحبت کرده که درهمه قرن ها و عصرها نسبت به همه انسانها و جوامع، تطبیق دارد و اختصاص به یک کشور یا یک زمان خاص ندارد. عدم انحصار تعلیمات قرآن به زمانی خاص و مکانی خاص، خود نشانه جهان شمولی آن است.

لینک کمکی