فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني در حوزه حقوق خانوادگي زن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني در حوزه حقوق خانوادگي زن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 37

چکیده مقاله:

در این مقال برآنیم تا ابتدا مفهوم جهان شمولی را تبیین کرده و سپس با تقسیم بندی واحصاء حقوق زن از منظر قرآن عرصه جهان شمولی این آموزه ها را در بستر زمان و مکان حاضر به نظاره بنشینیم تا از این رهگذر حد و مرز حقوق زن را در لابهلای آیات گرانقدر قرآن در حد فهم الکن بشری کاویده و از این اقیانوس بیکران جرعهای هر چند ناچیز درباره ی زن این موجود زیبا، لطیف و موثر در چرخه ی آفرینش و کمال بشری بنوشیم. این موضوع که حق زن چیست و آیا در طول تاریخ حقوق او ایفا شده است سخنها رفته وبحث و جدلهای بسیاری صورت گرفته است. اما محققانی این حق را در قرآن به تناسب 1 آیات ماثوره تفسیر کرده اند، یعنی در همان سیر تفسیر ترتیبی به تفسیر آیات مربوط به زنان پرداخته اند. البته عدهای هم به تناسب موضوعی که دنبال کرده اند سیر بحث خود را داشته، آیات مربوطه را به تفکیک آورده، مورد مداقه قرار داده و به نتایج دلخواه خود راه یافته اند.روش کار ما مطالعات کتابخانه ای و نرمافزاری بوده، اینک در این مقاله که با عنوان فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني در حوزه حقوق خانوادگي زن عرضه میشود، در نظر داریم این حقوق را مرور کرده و جهان شمولی آن را بیابیم.

لینک کمکی