فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني در دنياي معاصراز منظر قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني در دنياي معاصراز منظر قرآن کريم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

یکی از ویژگی های اسلام جهان شمولی آموزه های آن است. بدین معنا که آیین اسلام در برابر ادیان دیگر، برنامه حیات بخشی را برای تمام انسان ها در طول تمام دوران آورده است. مخالفان قرآن کوشیدهاند چنین شبه ه افکنی کنند که این کتاب آسمانی با دنیای امروز که عصر پیشرفت علوم و تکنولوژی است، تناسبی ندارد. بلکه فقط برای عصر پیامبر(صلی االله علیه وآله) شمولیت داشته و اکنون همانند کتاب عهدین فقط برای استفاده فردی قابلیت دارد. درحالی که قرآن نسخهای جامع و جاودانی است که از نیازهای بشر در دنیا برای رسیدن به سرمنزل سعادت و کمال، فروگذار نکرده است و این موضوع از آیات قرآن کریم به روشنی قابل اثبات است. لذا در این پژوهش با استفاده از توصیف و تحلیل و به روش کتابخانه ای به اثبات این موضوع از آیهبلغم ن ، آیات للعالمین، بنی آدم، الناس، بشرمن ،آیه کان حیا لمن کانو له قلب ، همچنین آیات ناظر برمسئول بودن جن و انس، آیات غلبه اسلام بر همه ادیان، آیه خاتمیت پیامبر اسلام(صلی االله علیه وآله) آیات دعوت اهل کتاب و... پرداخته شده است.

لینک کمکی