فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي و نسبت آن با گسترش اسلام گرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه هاي قرآني و روايي و نسبت آن با گسترش اسلام گرايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

جهانی شدن پدیدهای نوظهور است که به دلیل ابعاد نامکشوفی و گسترده بودن آن، در بعضی جوانب معنای مبهم و پیچیدهای به خود گرفته است. شمولگرایی و فراگیر شدن امری در سطح جهان و به معنای بینالمللی شدن، جهان گستری، فرا قلمروگرایی و سیالیت، تاحدودی توانستهاند معنا و مفهوم آن را به اذهان نزدیک سازند. در این مقاله محقق با 1 رویکرد نظری و تحلیل داده ها و نقد و بررسی یافته های پژوهشی معتقد است که ماهیت جهانی شدن با جهانی سازی مترادف نیست. برای شناخت دقیق این پدیده، باید به همه ابعاد، عوامل و پیامدهای آن توجه داشت. یکی از مهمترین تاثیرات آن، تاثیر بر وضعیت فرهنگها است. این مسئله، که در عصر جهانی شدن، اسلام به منزله یک دین و فرهنگ جهانی، چه نوع مواجه ه و رابطهای میتواند با جهانی شدن کنونی داشته باشد، مسئلهای مهم و درخور توجه است که این مقاله تلاش میکند تا به بررسی و تبیین آن بپردازد.

لینک کمکی