فایل رایگان جهان شمولي آموزه ي روايي مراقبه در حوزه ي اخلاق فردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزه ي روايي مراقبه در حوزه ي اخلاق فردي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 49

چکیده مقاله:

تکالیف و قوانین وضع شدهی اعتباری و غیر اعتباری، در جهت نظم بخشی و تعریف اندازه، برای فعالیتهای انسان میباشند. فعل اخلاقی مراقبه در ضمن تکالیف و قوانین وجود داشته و هیچ کاری بدون آن، یا اثر مطلوب خود را نداشته، یا نتیجه ای ناقص میدهد.حسن فعلی مراقبت، اصلی اخلاقی است که عقل، بداهت آن را درک میکند. این نوشتار باروش کتابخانه ای، جمعآوری و تحلیل نظرات، بدین نتیجه رسید که آموزه های روایی پیشوایان دین اسلام، با ارایه تکالیفی بر مدار عقل و فطرت، مراقبت از شوون مختلف انسان را توصیه میکنند و بخاطر وجود این ویژگی مشترک در همهی انسانها، جهان شمول هستند. مراقبت در سه حیطهی شناخت (بینش)، مبادی نفسانی افعال و رفتار نمود دارد.مراقبت از شناخت و مبادی نفسانی، خاستگاه رفتار میباشد. انسان تا زمانی که بینش و انگیزش متعادل و هماهنگ با عقل و فطرت را دارا نباشد، رفتارهایی برخاسته از عقل و فطرت از او مورد انتظار نیست.

لینک کمکی