فایل رایگان جهان شمولي آموزهاي ديپلماسي سياسي اسلام از منظر قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي آموزهاي ديپلماسي سياسي اسلام از منظر قرآن کريم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 42

چکیده مقاله:

قرآن کریم به عنوان کتابی جامع، مشتمل برآموزه های فرازمانی و فرامکانی است که موضوع دیپلماسی سیاسی را نیز به منزله یک اصل اساسی مورد توجه قرارداده است. عالی-ترین شکل الگوهای رفتاری قرآن در این زمینه، در سیره پیامبرگرامی اسلام (ص) تجلی دارد. اصول دیپلماسی سیاسی اسلام، نظیر اصل توحید، دعوت و هدایت و اقناع عقلی، عدالت محوری، احترام به کرامت و ارزشهای انسانی، انعطاف و قاطعیت، بصیرت، وحدت، امنیت و 1 صلح و...، براساس تعالیم الهی، شکل گرفته است. تحلیل و بررسی دقیق تاریخی و روایی این موضوع نشان میدهد، پیامبر اکرم (ص) به رغم مشکلات و چالشهای فراروی موجود در زمان خود، توانست اسلام را به فراسوی مرزها، گسترش داده و تمدن بزرگ اسلامی را پایه گذاری نماید، که این امر تا کنون نیز ادامه دارد. اجرای تعالیم الهی در دیپلماسی سیاسی، جز از طریق در دست داشتن حکومت حاکم، امکان پذیر نیست. این مهم نیز در سایه مفروض انگاشتن اندیشه رابطه دین و سیاست قابل تحقق است.

لینک کمکی