فایل رایگان جهان شمولي اصول عقايد شيعه؛ مقايسه تطبيقي قرآن با عهدين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي اصول عقايد شيعه؛ مقايسه تطبيقي قرآن با عهدين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 38

چکیده مقاله:

شیعه دارای اصول اعتقادی پنجگانه است که گرچه برخی، این اصول را از اصول اختصاصی و شعار شیعه میدانند، ولی پژوهش پیش رو، به دنبال اثبات این موضوع است که اصول مذکور در واقع، اصول مشترک و جهانشمول همه کتب آسمانی و پیام همه پیامبران الهی است که در این میان فقط شیعه، پایداری و وفاداری خود را در عمل به آنها نشان داده و هیچ دستبرد و تغییر و تبدیلی در شعائر مشترک انبیای الهی نبرده است. نتایج پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده بیانگر این است که اصول اعتقادی پنجگانه توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت، اختصاص به شیعیان و مسلمانان ندارد، بلکه در همه کتب آسمانی، به ویژه قرآن، تورات و انجیل آمده است و نقاط مشترک و همسوییهایی بین این 1 سه کتاب در این اصول وجود دارد. با این تفاوت که در اثر تحریف، اعمال نظر، تفسیر به رای و برخیتطبیقهای نابجا، تناقضات آشکاری در عهدین اتفاق افتاده که در تضاد با روح این اصول حاکم است. در این پژوهش، علیرغم اثبات جهان شمولی اصول عقاید پنجگانه شیعه که نشات گرفته از قرآن کریم است و به تبع آن، روح و پیام کلی قرآن همان روح حاکم بر سایر کتب آسمانی و هماهنگ با آنهاست، در پی اثبات این موضوع است که با اندکی درنگ و تامل در این کتب تحریف شده نیز میتوان به اصول پنجگانه مذکور دست یافت، به طوری که راه را بر ره منکری سد میکند.

لینک کمکی