فایل رایگان جهان شمولي حقوق بشر در اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي حقوق بشر در اسلام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 36

چکیده مقاله:

جامعیت، فطری بودن، عمومیت خطاب واطلاق زمانی آیات قرآن و احکام نورانی اسلام و دیگر برهانهای عقلی و نقلی، دلیل جهان شمولی اسلام است، منظور از جهان شمولی نیز، فراگیری همه افراد انسان در همه مکانها و زمانها است. قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی خدا که برای نجات و رهایی بشریت نازل شده است و تمامی پیام آن عالم گیر است.از جمله مسائلی که در جهان امروزی اهمیت دارد و صحبت از آن در محافل دانشگاهی و غیر دانشگاهی رایج است، موضوع حقوق بشر است. مبحث حقوق بشر که مکاتب و اندیشمندان غربی خود را یکی از صاحبنظران بی همتا در آن میدانند، یکی از ابتدایی ترین آموزه ها و تعلیمات ادیان آسمانی و به ویژه دین جامع و مبین اسلام میباشد. از دید اسلام، 1 انسان موجودی ارزشمند است که باید به عنوان یک موجود با شعور و دارای اراده و اختیاربه دیده احترام به او نگریست. قرآن کریم، خداوند را به لحاظ آفریدن انسان، احسن الخالقین نام نهاده و هنگام بیان نقشه خلقت انسان به فرشتگان به عنوان خلیفه و جانشین خود یاد میکند و فرشتگان را به سجده و کرنش در برابر او امر مینماید و بر کرامت و بزرگداشت انسان تصریح میکند.آزادی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت ندادن عوامل عارضی ازقبیل نژاد، زبان، رنگ، ملیت و غیره در اعتبار و امتیاز برای انسانها، دقیقا مورد توجه اسلام است واساسا فلسفه بعثت پیامبران و به خصوص پیامبر اسلام (ص) آزاد کردن انسان از این گونه قیدوبندوتوجه دادن اوبه حیثیت ذاتی و کرامت و شرافت انسانی خویش است ازآنجا که اموزه ها و دستورات دین اسلام فرازمانی وفرامکانی و جهان شمول می باشد بررسی نظرات این ایین اسمانی درباب یکی ازدغدغه مندترین مباحث جهانی یعنی حقوق بشرحائزاهمیت است

لینک کمکی