فایل رایگان جهان شمولي حقوق و وظايف متقابل زن و شوهر از منظر اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي حقوق و وظايف متقابل زن و شوهر از منظر اسلام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 32

چکیده مقاله:

با اجرای صیغه عقد و قبول پیمان ازدواج، خانواده جدیدی شکل میگیرد. گرچه در نگاه خداوند حکیم زن و مرد گوهر انسانی همتا و همساناند و سهم هر یک از آدمیت به یک اندازه است، ولی حکمت الهی آن دو را با پیکره های متفاوت و ساختی ممتاز و البته نیازمندبه یکدیگر جای داده است. در این مقاله بخشهایی از حقوق متقابل زن و شوهر که دربرخی از آیات به آن اشاره شده است از جمله حسن معاشرت: آیات 4 و 9 سوره نساء،وفاداری: آیات 30 و 31 سوره نور و حق مساوی زن و مرد در کسب و کار: طبق آیه 1 34 سوره نساء، همچنین وظایف اختصاصی مرد که شامل حق مدیریت و نفقه بری مردان: طبق آیه 34 سوره نساء که به دلیل برتری و توانایی و تامین هزینه های زندگی از سوی آنان است و از وظایف اختصاصی زن که تمکین میباشد، ذکر گردیده است.نوشتار حاضر با بهره گیری از آیات و روایات، فلسفه تفاوتهای حقوقی زوجین علاوه بر تبیین صحیح وظایف مشترک و اختصاصی زن و مرد، علت این تفاوتها را بررسی کرده است و از آنجا که احکام دین اسلام جهان شمول و در تمام زمانها و مکانها قابل اجرا میباشد، این احکام قابل تسری در روابط زن و شوهر در خانواده عصر حاضر نیز میباشد.

لینک کمکی