فایل رایگان جهان شمولي خطاب شرعي در آموزه هاي قرآني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي خطاب شرعي در آموزه هاي قرآني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 34

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر فایل رایگان جهان شمولي خطاب شرعي در آموزه هاي قرآني مورد بررسی قرار گرفته است. ثمره جهان شمولی خطاب شرعی راه یافتن همه انسانها و جوامع انسانی به سعادت دنیوی و اخروی است. آنچه در این مقاله آمده بیان این حقیقت است که خطابهای عام قرآنی فراتر از زمان و مخاطبان عصر نزول است و شمول و جاودانگیای به وسعت تمام انسانها و همه زمانها دارند. در این نوشتار، در دو سطح عقلی و زبانی تحلیل و بررسی شده است که خطاب شرعی در آموزه های قرآنی متوجه حقیقت انسانی است؛ حقیقتی که مرد بودن یا زن بودن، مومن بودن و یا کافر بودن، عالم بودن یا جاهل بودن، حاضر بودن یا غایب بودن مقوم آن نیست.

لینک کمکی