فایل رایگان جهان شمولي در اشعار زکي المحاسني، با تکيه بر آموزه هاي قرآني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جهان شمولي در اشعار زکي المحاسني، با تکيه بر آموزه هاي قرآني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 40

چکیده مقاله:

قرآن کریم نوری است که راه زندگی صحیح برای رسیدن به سعادت و کمال را به انسان نشان می دهد. همچنین به عنوان گنجینهای غنی و منبعی کامل برای هدایت بشر معرفی شده که با حضور خود در شعر، تاثیری عمیق بر شاعران، به خصوص شاعران عرب گذاشته است. از جمله این شاعران می توان به شاعر سوری، زکی المحاسنی 1972) م1909B م) اشاره کرد. در هم تنیدگی اشعار، با واژگان قرآن نتیجه آن است که شاعر تحت تاثیر عمیققرآن، از نظر لفظ و محتوا بوده و این اثرپذیری به روش های اثرپذیری واژگانی، مضمونی 1 ساختاری و تلمیح صورت پذیرفته است. این پژوهش بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اشعار دینی زکی المحاسنی پرداخته و جهان شمولی قرآنی در اشعار وی را با تکیه بر تناص، مورد بررسی قرار دهد.یافته های پژوهش حاکی از آن است جلوه های جهان شمولی قرآنی در شعر زکی المحاسنی، حول محور، بیان عظمت و قدرت پروردگار با ارائه زیباییهای طبیعت و بیان داستانهای قرآنی، به منظور عبرت مردم جهت زندگی بهتر بیان گردیده است.

لینک کمکی