فایل رایگان رويکرد جهان شمولي قرآن کريم در شعر صلاح جاهين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رويکرد جهان شمولي قرآن کريم در شعر صلاح جاهين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

قرآن کریم برنامهای برای صحیح زیتسن انسان است که سعادت دنیوی و اخروی انسان را در تمام جنبه ها تضمین می کند. آدمی هر اندازه که به سمت قرآن کریم کشیده شود حیاتی با رنگ و بوی صفا، صلح و آرامش را خواهد داشت. جهان شمولی قرآن کریم یکی از راه های گسترش جهانی شدن فرهنگ قرآنی و عدالت خواهی است و از مهمترین نتایج آن در کنار هم قرار دادن اقوام مختلف فارغ از هر دین، مذهب، محدویت های مکانی و زمانی است. تناص یا بینامتنی یکی از منابع مهم در به کارگیری جهان شمولی قرآنی در متون ادبی است. شعر، از بهترین موقعیت هایی است که شاعران احساسات و عواطف خویش را با به 1 کارگیری صور خیال بازگو می نمایند. شاعر معاصر مصری، صلاح جاهین در جای جای اشعارش از مضامین قرآنی با رویکردی جهان شمول بهره جسته است. در این مقاله برآنیم بابررسی اشعار شاعر به روش توصیفی تحلیلی بازتاب جهان شمولی قرآن کریم را به منصه ظهور برسانیم. رهیافت این پژوهش حاکی از آن است صلاح به پنچ روش از قرآن کریم تاثیر پذیرفته است: -1 اثر پذیری واژگانی -2 اثر پذیری ساختاری -3 اثر پذیری مضمونی -4 بهره گیری از شخصیتهای قرآنی و تلمیح -5 اشاره به قرآن کریم و دیگر ادیان الهی.

لینک کمکی