فایل رایگان مباني جامعيت فرهنگي دين اسلام در آموزه هاي قرآني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مباني جامعيت فرهنگي دين اسلام در آموزه هاي قرآني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 36

چکیده مقاله:

وسعت قلمرو فرهنگ، به وسعت حیات اجتماعی انسان است که شامل همه ساختارهای مادی و معنوی و عصاره زندگی اجتماعی بشریت در طول تاریخ، از جمله ادوات، ابزارها،تکنیک ها، آداب و رسوم، باورها و اعتقادات، ارزش ها، آفرینش های ادبی، هنری، علمی، سیاسی و... می باشد. ازاین رو، ضرورت بازگشت به قرآن کریم و دریافت آموزه های فرهنگی آن را، به عنوان تنها کتابی که تصویرگر فرهنگ برتر و متعالی است، در راستای برنامه ریزی و سازماندهی آن، ایجاب می کند. بدین تصور، پژوهش حاضر درصدد است تا با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، مبانی جامعیت فرهنگی دین اسلام را در قرآن کریم تبیین و بررسی کند.بررسی داده های قرآنی نشان می دهد که خدامحوری، تکریم انسان، واقع گرایی، اعتدال طلبی،اخلاق مداری، جهان شمولی و... از جمله مبانی جامعیت فرهنگی دین اسلام است. همچنانکه فلسفه فرج ، بیانگر همان طرح جهان شمولی اسلام و یگانه دکترینی است که میتواند سعادت و کمال بشر را در ساختاری هماهنگ و بر پایه برنامه هایی سازگار تضمین کند.

لینک کمکی