فایل رایگان نقش آموزه هاي ديني و اخلاقي در تامين امنيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش آموزه هاي ديني و اخلاقي در تامين امنيت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

امنیت یکی از بنیادی ترین و ضروری ترین نیارهای بشری در همه دورانها و زمانها است. این نیاز در اندیشه اسلامی نیز به طور چشمگیری مطرح شده و از بزرگترین نعمت-های مادی و معنوی برای جوامع به شمار آمده است، از سویی علی رغم همه پیشرفتهای مادی و معنوی همچنان نیاز به امنیت فوری و عاجل میباشد که تامین آن نیازمند تغییربنیادی و راهبردی نگاه به مقوله امنیت است مستندات این پژوهش بیانگر آن است که امنیت مفهومی پیچیده و چند بعدی است که در منابع قرآنی و روایی به گونهای بسیار دقیق و 1 ملموس مورد تبیین و تصریح قرار گرفته است و با اتکا به این رهنمودهای متقن و عملی میتوان ضمن تمهید و تامین امنیت جامع و فراگیر نشانهای بارز باشد بر جهان شمولی این آموزه ها و اثبات توانمندی آنان در تامین ضروریترین نیاز بشر که سایر مکاتب در پاسخگویی به آن عاجز بودهاند.

لینک کمکی