فایل رایگان اصلاح فرايندهاي مديريت پسماند بيمارستاني با تدوين استراتژي هاي مربوطه، مبتني بر قوانين و مقررات ناظر بر مديريت پسماند بيمارستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اصلاح فرايندهاي مديريت پسماند بيمارستاني با تدوين استراتژي هاي مربوطه، مبتني بر قوانين و مقررات ناظر بر مديريت پسماند بيمارستاني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

یکی از معضلاتی که بهداشت عمومی و سلامت محیط زیست را تهدید می کند، پسماندهای بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک، سمی و بیماری زا از حساسیت خاصی برخوردار هستند. از این رو توجه به اجرای قوانین و مقررات حاکم بر این موضوع بسیار با اهمیت به نظر می رسد. با توجه به اهمیت مسائل مدیریتی دفع مواد زائد بیمارستانی ، در راستای تدوین استراتژی ها و شناخت و بررسی چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوطه از ماتریس IFEو EFE و SWOTوQSPM استفاده گردید تا بتوان به نتایج مورد نظر دست یافت. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش 35 نفر از کارشناسان و متخصصان محیط زیست و بیمارستان ها می باشند. 4 نقاط قوت و 25 ضعف و6 فرصت و تهدیدهای آن 11مورد می باشد. از یافته های آنها 5 استراتژی SO و7 استراتژی WOو6 استراتژی ST و7 استراتژیWT استخراج گردید که با استفاده از ماتریس QSPM اولویت بندی شدند. درپایان، استراتژی هایی در جهت بهبود شرایط وبهینه سازی مدیریت پسماندهای بیمارستانی ارائه شد.تا چشم انداز درستی برای اجرای قوانین موضوعه پیدا شود.

لینک کمکی