فایل رایگان تاثير اجراي برنامه ارتقاء فرايند مديريت خدمات غذايي در کاهش هزينه و دورريز غذا و افزايش رضايتمندي بيماران و کارکنان در مرکز آموزشي درماني شهيد رجايي کرج در سال 1396

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير اجراي برنامه ارتقاء فرايند مديريت خدمات غذايي در کاهش هزينه و دورريز غذا و افزايش رضايتمندي بيماران و کارکنان در مرکز آموزشي درماني شهيد رجايي کرج در سال 1396 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

مقدمه وهدف:با توجه به افزایش هزینه روزافزون تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایی در بیمارستان های دولتی کشور و با عنایت به لزوم کاهش هزینه ها و ارتقا فرایندهای یمارستانی،ارتقا فرایند تهیه،طبخ و توزیع غذا نیز بایستی در الویت برنامه ها قرار گیرد.لذا پژوهش حاضر با هدف کنترل و کاهش هزینه مواد غذایی و افزایش رضایتمندی و کاهش دورریز غذا در این مرکز انجام شده است.روش کار:این پژوهش از لحاظ نوع جزو پژوهش های کاربردی و از نظر زمان، مقطعی بوده و در سال 1396 صورت گرفته و جهت گردآوری داده ها از فرم ها و چک لیست های وزارت بهداشت استفاده شده و پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها:پس از اجرای برنامه مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان شهید رجایی کرج ،میزان رضایتمندی بیماران و همراهان 20% ، و کارکنان 23% و به طور میانگین 12% افزایش داشته است.و میزان دور ریز غذا به مقدار 30% و میزان هزینه ارائه خدمات غذایی به میزان 20% کاهش یافته است.بحث ونتیجه گیری:با اجرای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان های دولتی کشور علاوه بر افزایش رضایتمندی بیماران و پرسنل،می توان هزینه های دور ریز غذا و تهیه و طبخ و تولید غذا را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داد

لینک کمکی