فایل رایگان تاثير طرح تحول نظام سلامت بر ميزان زايمان طبيعي و سزارين در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران و دانشگاه علوم پزشکي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير طرح تحول نظام سلامت بر ميزان زايمان طبيعي و سزارين در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران و دانشگاه علوم پزشکي ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

مقدمه: تحول در نظام سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای کیفیت خدمات و مشتمل بر هفت برنامه آغاز شد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر میزان زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است.روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد که تعداد کل زایمان ها، درصد زایمان طبیعی و درصد زایمان سزارین در یک دوره زمانی 12 ماهه قبل و یک دوره زمانی 12 ماهه بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت مقایسه شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از آزمون تی زوجی و مدل سری زمانی منقطع آنالیز شدند.یافته ها: پس از طرح تحول تعداد کل زایمان ها و درصد زایمان طبیعی افزایش معنی دار و درصد زایمان سزارین کاهش معنی دار (P<0.05) داشتند. همچنین پس از اجرای طرح تحول، روند زایمان زایمان سزارین نیز کاهش معنی دار(P<0.05) داشت. نتیجه گیری: اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان های مورد مطالعه توانسته است تعداد کل زایمان ها و درصد زایمان طبیعی را افزایش و درصد زایمان سزارین را کاهش دهد

لینک کمکی