فایل رایگان تعيين سبک رهبري مديران زن در مقايسه با مردان دربيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران سال 1396

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين سبک رهبري مديران زن در مقايسه با مردان دربيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران سال 1396 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

زمینه و هدف : سنجش سبک رهبری مدیران سازمانها به جهت تاثیری که روی موفقیت رهبری و فرهنگ و راهبرد های حاکم بر سازمان دارد، بسیار مهم است و نشان دهنده ی چگونگی استفاده و به کار گیری منابع سازمان توسط یک مدیر می باشد. مقایسه سبک رهبری زنان با مردان در انتخاب شایسته ترین فرد برای تصدی پستهای مدیریتی در بیمارستانها به دور از تعصب های جنسیتی موثرمیباشد.مواد و روش ها :برای انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی که به صورت مقطعی انجام گرفت از پرسشنامه سبک رهبری MLQ استفاده شد که در نمونه ای مرکب از مدیران و کارکنان تحت نظر آن مدیران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران که مجموعا 600 نفر بودند، توزیع گردید تجزیه و تحلیل داده ها ی پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSSانجام شد.نتایج:میانگین امتیاز سبک رهبری تحول آفرین در مدیران زن در مقایسه با مدیران مرد به طور معناداری بالاتر بود، همچنین بررسی در بخش های مختلف غیربالینی، بالینی و پاراکلینیکی بیمارستان نشان داد در همه ی بخش ها مدیران زن نمره بیشتری در سبک تحول آفرین داشتند P<0/05نتیجه گیری : از انجا که جنسیت موجب تفاوت سبک رهبری می شود و مدیران زن بیشتر از سبک رهبری تحول آفرین استفاده می کنند و این می تواند به دلیل ویژگی های شخصیتی متفاوتی که در زنان و مردان وجود دارد، باشد، پرورش ویژگی های موثر شخصیتی می تواند راهکاری برای پرورش مدیران با سبک رهبری تحول آفرین باشد.

لینک کمکی