فایل رایگان ارزش اقتصادي اکوسيستم هاي طبيعي در کنترل سيل (مطالعه موردي: اکوسيستم هاي جنگلي و مرتعي پارک ملي کياسر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزش اقتصادي اکوسيستم هاي طبيعي در کنترل سيل (مطالعه موردي: اکوسيستم هاي جنگلي و مرتعي پارک ملي کياسر) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

حفظ و نگهداشت آب و کنترل سیل از مهمترین کارکردهای تنظیمی اکوسیستمهای طبیعی است که به سب حوادثی از قبیل سیل و خشکسالی، جایگاه مهمی در تامین رفاه و امنیت بشر دارد. در این تحقیق به برآورد ارزش اقتصادی خدمت کنترل سیل اکوسیستمهای جنگلی و مرتعی پارک ملی کیاسر در شمال ایران با استفاده از روشهای مبتنی بر هزینه پرداخته شده است. در این مطالعه ارزش اقتصادی خدمت کنترل سیل بوسیله هر هکتار از اکوسیستم جنگلی و مرتعی پارک ملی کیاسر بترتیب معادل 26/20 و 9/41 میلیون ریال و ارزش کل اقتصادی خدمت کنترل سیل اکوسیستم جنگلی و مرتعی پارک ملی کیاسر بترتیب معادل 174800 و 19420 میلیون ریال برآورد گردید . این نتایج بیانگر آن است که با افزایش سطح جنگلها و مراتع منطقه، به طور متوسط در هر واقعه سیل مقدار زیادی آب به جای هرز رفتن در خاک نفوذ میکند.

لینک کمکی