فایل رایگان ارزيابي اثر تغيير اقليم بر ميانگين دماي هواي شهر رامسر به کمک SDSM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اثر تغيير اقليم بر ميانگين دماي هواي شهر رامسر به کمک SDSM :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

امروزه اثرات ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای (GHG) بر چرخه هیدرولوژیکی و منابع آبی یکی از مهمترین نگرانیها در مقیاس جهانی و منطقهای محسوب میشود که با توجه به تولید مقادیر قابل توجه کربن دی اکسید در سواحل دریای خزر، بررسی تغییر احتمالی اقلیم حاصل از آن در این منطقه ضروری است. این پژوهش با هدف ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر میانگین دمای شهر رامسر با استفاده از مدل SDSM تحت سناریوهای مختلف RCP انجام شده است. مدل ریزمقیاس نمایی آماری (SDSM) با استفاده از داده های روزانه مشاهداتی از سال 1961 تا 2005 حاصل از ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه واسنجی و اعتبارسنجی شده و تغییرات میانگین دمای ماهانه و سالانه در طول چهار دوره مجزا در طول سالهای 1961 تا 2100 شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که مدل SDSM برای منطقه مورد مطالعه از عملکرد مناسبی برخوردار است و فشار متوسط در سطح دریا، رطوبت ویژه (در سطوح 500، 850 و 1000 هکتوپاسکال) و دمای هوا (در ارتفاع دو متری) موثرترین عوامل تخمین میانگین دمای هوای رامسر بودند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که در بازه زمانی مورد نظر و تحت همه سناریوهای RCP مورد بررسی، میانگین دمای ماهانه در نوامبر تا مارس از روند صعودی برخوردار بوده است، در حالی که این روند برای ماه های آپریل تا اکتبر نزولی بود.

لینک کمکی