فایل رایگان ارزيابي جامع پيش بيني هاي بلندمدت بارش پايگاه جهاني NMME (مطالعه موردي: حوضه آبريز کرخه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي جامع پيش بيني هاي بلندمدت بارش پايگاه جهاني NMME (مطالعه موردي: حوضه آبريز کرخه) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، محدودیت منابع آبی جهت تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و غیر کشاورزی موجب بروز مشکلات زیادی شده است . بنابراین پیشبینی و برآورد بارش برای هر منطقه به عنوان یکی از پارامترهای مهم اقلیمی در استفاده بهینه از منابع آب محسوب میشود. در این زمینه طیف متنوعی از روشها و مدلها به کار گرفته شده است. برای بهکارگیری این مدلها بهصورت عملیاتی میبایست مقیاس کاهی روی خروجی این مدلها انجام شود و از آنها به منظور تصمیم گیریهای مفید در کشور بهره برد. هدف این پژوهش ارزیابی جامع عملکرد مدلهای همادی آمریکای شمالی (NMME ) در دوره بلندمدت (1985- 2015) با استفاده از روش مقیاسکاهی رگرسیون خطی چندگانه است. این مطالعه در حوضه بالادست سد کرخه به صورت منطقه ای با استفاده از 45 ایستگاه مشاهداتی انجام شده است . ارزیابی جامع بر روی برونداد هفت مدل از مجموعه مدلهای همادی آمریکای شمالی به صورت میانگین تمامی اعضای هر مدل انجام شده است. به منظور ارزیابی پیوسته این مدلها از دو شاخص ضریب همبستگی پیرسون، ضریب نش ساتکلیف و ریشه میانگین مربعات خطای استاندارد شده و به منظور ارزیابی احتمالاتی این مدلها از منحنی اطمینان پذیری استفاده شده است. پس از مقیاس کاهی برونداد مدلهای پیشبینی مشخص شد که عملکرد مدل ترکیبی حاصل از مدلهای پیشبینی منفرد عملکرد مناسب تری را خواهد داشت. نتایج حاصل از این تحقیق اهمیت انتخاب مدلهای برتر در هر پیشبینی و همچنین توسعه مدل همادی بر مبنای نتایج خروجی چندین مدل را نشان میدهد.

لینک کمکی