فایل رایگان ارزيابي موقعيت استراترژيک مديريت ذخيره و مصرف آب باران در آب انبارها از طريق تحليل SWOT (مطالعه موردي استان گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي موقعيت استراترژيک مديريت ذخيره و مصرف آب باران در آب انبارها از طريق تحليل SWOT (مطالعه موردي استان گلستان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

آب انبارها به عنوان یک منبع تامین وذخیره آب باران از قدیمالایام حایز اهمیت زیادی برای تامین آب خانوارهای روستایی محسوب میشدند. وجود بیش از 26000 واحد آب انبار در منطقه ترکمن صحرای استان گلستان در عین ایجاد یک ظرفیت بالقوه در این بخش، بهعلت عدم مدیریت مناسب در بخش کاربران، دربرگیرنده فرصت ها و تهدیدهایی است که این موضوع در قالب طرح مطالعاتی بررسی شده است. در این پژوهش که بر مبنای آنالیز SWOT درسال 1396 انجام یافته است، موقعیت استراتژیک اجرای طرح مدیریت تامین وذخیره آب در آب انبارها در فاز رقابتی (قوت، تهدید) قرار دارد. لذا در اجرای آن میبایست از نقاط قوت آن به بهره گیری از خدمات متنوع برای غلبه بر تهدیدات موجود در محیط خارج از خود استفاده شود. همچنین راهکارهای بازیابی و بهسازی آب انبارهای موجود و مطالعات تکمیلی روی سرفصل مشترک با نهادهای ذیربط در تامین و ذخیره آبی روستایی انجام شود تا میزان حجم کاربری نسبی 3/1 درصدی فعلی آب انبارها به حجم کل آب مصرفی، به طور معنیدار ارتقا یافته وکیفیت آب ذخیره شده نیز بهبود یابد.

لینک کمکی