فایل رایگان ارزيابي يک سامانه آبياري هوشمند مبتني بر منطق فازي در يک سيستم کشت هيدروپونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي يک سامانه آبياري هوشمند مبتني بر منطق فازي در يک سيستم کشت هيدروپونيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

بهمنظور مدیریت مصرف آب در کشاورزی به کارگیری سامانه های آبیاری هوشمند که در مواقع لازم و به میزان مورد نیاز گیاه آبیاری را صورت دهد میتواند بسیار حائز اهمیت باشد. در این پژوهش، یک سامانه آبیاری هوشمند مبتنی بر منطق فازی بر روی یک سیستم کشت هیدروپونیک دوار پیاده شد. این سامانه فرایند آبیاری را بر اساس برآوردهای فازی تبخیر و تعرق صورت میدهد. فرمان آبیاری زمانی صادر میشود که مقادیر تبخیر و تعرق برآورد شده آنی که در بازه های زمانی با هم جمع میشوند به حد آب قابل دسترس گیاه (RAW) برسند. ارزیابی عملکرد با کشت کاهو در دو وضعیت آبیاری هوشمند (روش فازی) و بدون آن (روش (On/Off صورت گرفت . بر طبق نتایج، در روش فازی، گیاهان به طور متوسط روزانه 2/18 lit آب را بهصورت تبخیروتعرق از دست دادند. تمامی شاخصهای رشدی گیاه در کشت فازی به شکل معنیداری (P> 0/05) از On/Off بهتر بود و برای تولید هر کیلوگرم محصول کاهو در کشت فازی نسبت به On/Off نیاز به %56 آب کمتر بود. با به کارگیری سامانه هوشمند آبیاری طراحی شده، میزان آب مورد نیاز برای پرورش هر بوته کاهو در مقایسه با روش مزرعه ای بهطور متوسط 15 برابر کمتر بود.

لینک کمکی