فایل رایگان بازبيني سيل 27 اسفند 97 استان مازندران با استفاده از نقشه هاي سينوپتيکي و تصاوير رادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازبيني سيل 27 اسفند 97 استان مازندران با استفاده از نقشه هاي سينوپتيکي و تصاوير رادار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی از انواع حوادث و مخاطرات طبیعی که هر ساله باعث بهوجود آمدن خسارتهای زیانباری در سراسر جهان میشود، وقوع سیلابهای شدید است. سیل یک رویداد ناگهانی و رخداد سریع و مخرب است که میتواند عوارض ویرانگر از جمله تلفات جانی و مالی به همراه داشته باشد. در این پژوهش ابتدا آمار دمای حداکثر، رطوبت، بارندگی و باد روزهای 26 و 27 اسفند 17) 1397و 18 مارس (2019 در ایستگاه های سینوپتیک استان مازندران و تصاویر رادار خزر شرقی واقع در بندر امیر آباد جمعآوری شد. سپس نقشه های سینوپتیکی در زمان وقوع سیل اسفند 97 (مارس (2019 در نیمه شرقی مازندران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همپوشانی نتایج بهدست آمده از آمار مذکور، تصاویر رادار و نقشه های سینوپتیکی، حاکی از وقوع بارندگی شدید در منطقه مورد نظر است. تحلیل وقوع سیل 27 اسفند 18) 1397 مارس (2019 نیمه شرقی مازندران با استفاده از نقشه های سینوپتیکی و تصاویر رادار خزر شرقی به پیشبینی وقوع آنها و اتخاذ تصمیمات صحیح پیش از وقوع و البته مقابله با آنها به کمک فن آوریهای نوین در کنار پیشرفت علوم پیشبینی و مدلهای عددی جوی را هموارتر میکند.

لینک کمکی