فایل رایگان بررسي آلاينده هاي فلزات سنگين مس، منگنز، آهن بر کيفيت آب رودخانه تجن در محدوده شهري براساس رهنمود WFD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آلاينده هاي فلزات سنگين مس، منگنز، آهن بر کيفيت آب رودخانه تجن در محدوده شهري براساس رهنمود WFD :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

رودخانه ها یکی از منابع آبی مهم محسوب میشوند که در طول مسیر خود به دلیل عبور از مناطق مختلف و حمل پسابهای شهری و صنعتی و هرزآب کشاورزی از نوسانات کیفی زیادی برخوردار میباشند. با ورود پساب آلوده به این منابع آبی بسیاری از آلاینده های میکروبی و شیمیایی از جمله فلزات سنگین به آن وارد میگردد. اگر چه تعدادی از این فلزات در غلظتهای کم به عنوان ریز مغذی در زنجیره غذایی عمل میکنند اما تجمع آنها در غلظتهای بالا باعث ایجاد سمیت و اثرات نامطلوب زیست محیطی در نتیجه به خطر افتادن اکوسیستم آبی منابع مذکور و مصرف کنندگان از این منابع میشود. از این رو شناخت کافی از میزان این عناصر و روند تغییرات آنها امری کاملا ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه تجن جهت تعیین تاثیرپذیری اکوسیستم رودخانه از منابع آلاینده به فلزات سنگین از جمله مس، منگنز و آهن با نمونه بردای در 4 نقطه و طی 7 ماه انجام شد. پس از انجام مراحل آماده سازی آزمایشگاهی، غلظت عناصر در نمونه ها توسط دستگاه ICP خوانده و براساس رهنمود WFD ارزیابی شد. حداکثر مقادیر اندازه گیری شده برای آهن، سرب، منگنز و مس به ترتیب 7/72، 5/48 و 17/15 در فصل بهار و شروع فصل گرم و کاهش دبی اندازه گیری شد و حداقل مقادیر اندازه گیری شده نیز به ترتیب برابر 0/80، 0/35، 0/15 در فصل سرد مشاهده شد. از جمله دلایل این روند کاهشی در کیفیت آب با شروع فصل گرم میتوان به کاهش بارندگی، کاهش دبی، ورود انواع آلاینده های حاصل از پسابهای شهری، صنعتی و کشاورزی اشاره کرد. نتایج به دست آمده نشان داد کیفیت آب رودخانه تجن براساس رهنمود WFD روند کاهشی داشته و بر اساس غلظت این عناصر به جز عناصر منگنز در وضعیت ضعیف طبقه بندی شد.

لینک کمکی