فایل رایگان بررسي اثر ابعاد ستون جاذب در جذب نيترات با استفاده از مدلهاي توماس و يان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر ابعاد ستون جاذب در جذب نيترات با استفاده از مدلهاي توماس و يان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

از جمله مهمترین پیامدهای نامطلوب توسعه کشاورزی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی به یون نیترات است که بهدلیل اثرات سوء این یون بر پیکره محیط زیست و سلامت انسان و دام، یافتن راهکارهایی را برای حذف یون نیترات از منابع آبی ضروری میسازد. در این پژوهش اثر ابعاد ستونهای بستر ثابت در حذف نیترات از زه آب کشاورزی با استفاده از مدلهای توماس و یان بررسی شد. برای بررسی اثر ارتفاع بستر جاذب، محلول نیترات با غلظت 80 میلیگرم بر لیتر و pH برابر با 8 به داخل ستونهایی با قطر داخلی 57 میلیمتر و با ارتفاعهای متفاوت از زئولیت اصلاحشده 40)، 50 و 60 سانتیمتر) تزریق شد. به منظور مطالعه اثر تغییر قطر بستر جاذب در جذب نیترات، از لوله هایی با قطر داخلی 45، 57 و 67 میلیمتر استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع و قطر بستر میزان ظرفیت جذب افزایش یافت. نتایج برازش مدلهای توماس و یان، نشاندهنده کارایی این مدلها در پیشبینی منحنی رخنه در ستونهای بستر ثابت میباشد. با توجه به پارامترهای R2 و RMSE در این پژوهش مدل توماس از برازش بهتر نسبت به مدل یان برخوردار بود.

لینک کمکی